Menu Sluiten

Algemene voorwaarden Funtails.nl

Artikel 1: Begripsbepalingen

1. Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice Funtails.nl gevestigd in Coevorden. Hierna te noemen “Funtails.nl”

2. Opdrachtgever: De rechtmatige eigenaar van de honden die het contractformulier, indien noodzakelijk, een sleutelcontract heeft ondertekend. Hierna te noemen: “Eigenaar”.

3. Contract: Een schriftelijke overeenkomst tussen Funtails.nl en Eigenaar, waar in de afspraken zijn omschreven en beide ondertekende partijen zich aan moeten houden.

4. Het sleutelcontract: Een schriftelijke overeenkomst tussen Funtails.nl en Eigenaar, waar in de afspraken zijn omschreven voor het in ontvangst nemen van een huissleutel en beide ondertekende partijen zich aan moeten houden.

5. Hond(en): De hond(en) van de Eigenaar welke door Funtails.nl uitgelaten worden.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Eigenaar en Hondenuitlaatservice Funtails.nl

2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd in Emmen onder nummer 12312345.

3. Op alle overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

4. Op alle opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de Algemene Voorwaarden in enige vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel Eigenaar als Hondenuitlaatservice Funtails.nl.

5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Funtails.nl, voor de uitvoering waarvan door Funtails.nl derden dienen te worden betrokken.

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Hondenuitlaatservice Funtails.nl.

7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

9. Indien Funtails.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekend dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Funtails.nl in enige vorm het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

10. Funtails.nl behoudt zich ten alle tijden het recht voor om honden op grond van atypisch of probleem gevend gedrag te weigeren.

11. Funtails.nl behoudt zich ten alle tijden het recht voor de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Funtails.nl kan bij wijzigingen van de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de Eigenaar, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

12. Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee met een groepswandeling. Funtails.nl wil in overleg met Eigenaar kijken naar een geschikt alternatieve uitlaat mogelijkheid.

13. De Eigenaar of door de Eigenaar aangewezen persoon, verplicht zich tijdens het uitlaten van de hond of tijdens de verzorging van de dieren telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 3: Gesteldheid van de hond(en)

1. De Eigenaar is verantwoordelijk voor het aanleveren van een gezonde hond.

2. De Eigenaar kan aantonen dat zijn hond(en) ingeënt is/zijn tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest.

3. De Eigenaar draagt zorg om zijn hond(en) preventief te behandelen tegen vlooien, wormen en teken.

4. De Eigenaar draagt zorg om een besmettelijke ziekte of loopsheid van zijn/haar hond zo spoedig mogelijk te melden bij Hondenuitlaatservice Funtails.nl.

5. De Eigenaar of door de Eigenaar aangewezen persoon niet bereikbaar is, machtigt hiermee Funtails.nl om, in geval van ongeval, ziekte of andere ernstige levensbedreigendebelang, op kosten van de Eigenaar een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische behandelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

Artikel 4: Rechten en plichten

1. Om goede dienstverlening te kunnen waarborgen, verplicht de Eigenaar zich het intakeformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen.

2. De Eigenaar verplicht zich om zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen, kunnen de kosten van de schriftelijke vastgelegde afspraak in rekening worden gebracht.

3. Funtails.nl heeft ten alle tijden het recht om bij een weeralarm of extreme gladheid wandelingen af te zeggen/te staken. De Eigenaar wordt hiervan gelijk op de hoogte      gebracht.

4. De Eigenaar verplicht zich om bij een verhindering dit binnen 24 uur te melden bij Hondenuitlaatservice Funtails.nl. Afmeldingen die niet binnen 24 uur voor afspraak afgemeld worden kunnen in rekening gebracht worden.

5. Funtails.nl heeft ten alle tijden het recht om op te zeggen: Al betaalde gelden worden dan aan Eigenaar terug betaald.

6. De Eigenaar heeft ten alle tijden het recht om op te zeggen: Al betaalde gelden worden dan niet terug betaald.

7. De Eigenaar heeft het recht, indien gewenst, om een terugkoppeling te krijgen over de geleverde diensten en de observaties van Funtails.nl tijdens de geleverde dienst.

8. De Eigenaar heeft het recht dat de hond(en) na een wandeling handdoek droog thuis afgeleverd wordt.

9. Funtails.nl verplicht zich om schriftelijke vastgelegde afspraken na te komen en dit op een zorgvuldige en respectvolle manier te vervullen.

10. Funtails.nl heeft het recht om vakantie of vrije dagen op te nemen. De Eigenaar wordthiervan 14 dagen van te voren over ingelicht.

11. Funtails.nl verplicht zich om het vervoersmiddel met regelmaat te desinfecteren en schoon te maken.

12. Funtails.nl verplicht zich om de geleverde sleutel zorgvuldig, zonder adreslabel, in een sleutelkluis te bewaren en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond.

13. De Eigenaar verplicht zich bij verzorging van honden thuis, zo min mogelijk af te wijken    van het vaste patroon, en de zorg levert die door de Eigenaar gewenst is en schriftelijk is vastgelegd.

14. Funtails.nl verplicht zich bij verzorging van honden thuis, zo min mogelijk af te wijken van het vaste patroon van de hond, en de zorg levert die door Eigenaar gewenst is en schriftelijk is vastgelegd.

15. De Eigenaar verplicht zich ten tijde van de gevraagde zorg bij verzorging honden thuis, om een lijst met daarop alle aandachtspunten achter te laten op de afgesproken plek.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. De Eigenaar blijft conform artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voorschade aan derden of zaken die de hond veroorzaakt.

2. De Eigenaar dient een WA verzekering te hebben waarin de hond(en) volwaardig zijn meeverzekerd. Indien Funtails.nl aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding ten alle tijden beperkt tot het totaal van de overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.

3. Funtails.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Funtails.nl is uitgegaan van door of namens de Eigenaar verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech e.d.) Funtails.nl niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, zal Funtails.nl de Eigenaar hiervan, zo spoedig als mogelijk is, in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Funtails.nl.

5. Funtails.nl is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Funtails.nl aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

6. Funtails.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolg van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfte, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor Funtails.nl aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.

7. Funtails.nl is niet aansprakelijk voor schade aan woning en / of inboedel ten gevolge van een natte of vieze hond.

8. Indien aansprakelijkheid van Funtails.nl voor schade van Eigenaar moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Funtails.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Funtails.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Eigenaar aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van direct schade als bedoeld in deze Algemene         Voorwaarden. Funtails.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10. Hondenuitlaatservice Funtails.nl is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van de hond.

Artikel 6: Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle prijzen zijn weergegeven in Euro’s en zijn inclusief 21% BTW.

2. Funtails.nl verstrekt vooraf een prijsopgave aan Eigenaar. Facturering vindt in overleg plaats voorafgaand aan of na geleverde diensten d.m.v. van een rekening.

3. De betaling dient bij levering contant te worden voldaan of vooraf op rekeningnummer NL19KNAB12345649348 ten name van Hondenuitlaatservice Funtails.nl onder vermelding van uw naam en de naam van de hond.

4. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is Funtails.nl gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan Eigenaar in rekening te brengen.

5. Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Funtails.nl de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.

6. Eenmaal aangekochte wandelkaarten en abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden, en kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.

Gunt u uw trouwe viervoeter ook snuffeltijd?

Laat ons uw huisdier verwennen met een top wandeling bij Funtails Hondenuitlaatservice.
Wij hebben eigen vervoer en zorgen niet alleen voor uw hond, maar ontzorgen u als druk baasje ook.